Forest Stages af Institute of Interconnected Realities

Flere datoer

Hvor:

Lokation

Slotshavevej 22, 4792 Askeby
Slotshavevej 22, 4792 Askeby

Click here for ENGLISH version

Forest Stages er en performance, en udveksling og en dans med en skov, hvor temaet rødder udforskes fra et botanisk såvel som poetisk perspektiv.

Hvad viser rødder os om sammenhængen mellem vores fortid, nutid og fremtid?

Hvad opstår der, når vi rodfæster os sammen?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Institute of Interconnected Realities (I-IR) udforsker i deres nye værk, som får premiere d. 4. maj i en skov i Vindebæk nær Hårbølle, på Møn.

I Forest Stages tages publikum med på en poetisk rejse, der engagerer sanserne og vækker vores fantasi. Performancen er tænkt som en sammenkomst, et møde med et sted og det liv, der eksisterer der. Det hele starter med en gåtur, hvor publikum ledes gennem landskabet, før de introduceres til skoven og en verden af bevægelse, dragende lyde og flerstemmede fortællinger. Ligesom skovens rødder synes disse elementer at sno sig om hinanden i komplekse mønstre og sammenfald. Resultatet er en næsten ubegribelig helhed, hvor kunst og natur smelter sammen til en intim og til tider overraskende oplevelse.

I skoven vandrer fantasien frit og fremkalder scener fra tidligere eller fremtidige liv. Verdener opstår mellem træerne, nogle gange virkelige, andre gange fiktive, nogle gange helt tæt på og hørbare, andre gange som en fjern hvisken. Det, der manifesteres, er en refleksion af vores indre og ydre universer, karakterer og historier fra det felt, der udgør vores kollektive underbevidsthed. Denne lille skov låner sig selv som vært for disse spøgelsesfigurer, for det gamle, det skyggede, det halvt formede og det ukendte.

Efter performancen ledes publikum tilbage til startstedet, hvor de tilbydes et let måltid (inkluderet i billetprisen), mens indtrykkene fra skoven får lov til at synke ind.

OBS! Da det meste af begivenheden finder sted udendørs, anbefales publikum at tage egnet sko og tøj på.

Kæledyr er ikke tilladt.

Datoer & billetter

29. juni kl. 16.00: Køb billet

30. juni kl. 14.00: Køb billet OBS tidspunktet er ændret til kl. 14.00

24. august kl. 16.00: Køb billet

25. august kl. 14.00: Køb billet OBS tidspunktet er ændret til kl. 14.00

Varighed

1 time og 45 min. + et let måltid og samlingstid efterfølgende (valgfrit og inkluderet i billetten)

Spillested

Mødestedet er Slotshavevej 22, 4792 Askeby
Der er mulighed for parkering. Herfra går vi til en nærliggende skov. Det er desværre ikke muligt at benytte kørestol. For andre spørgsmål om adgang, hindringer og muligheder, kontakt os.

Billetpriser

I forsalg: Voksen 150,- / ung u. 25 år 100,-
Ved min. 6 unge u. 25 år kun 40 kr. pr. billet
Let måltid er inkluderet i billetten

Alder

8+

Kreditering

Idé og iscenesættelse: Jonathan Bonnici, Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg
Performere: Jonathan Bonnici, Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Kitt Johnson, Paolo de Venecia Gile
Lyddesigner: SANTI RZR
Kostumedesigner: Maria Folkmann Ipsen
Scenograf og dramaturgisk konsulent: Balz Isler
Grafiker: Sam Moore
Foto og video: Thomas Hyttel
Kok: Line Bangsbo
Producent: Carlos Calvo

Forest Stages co-produceres med Pavillon K
Støttet af Statens Kunstfond, Skuespillerforbundet og William Demant Fonden.
Tak: Andelsforeningen Slotshavevej 22, Aaben Dans

Om I—IR

Institute of Interconnected Realities (I—IR) er en kunstnersammenslutning initieret af koreograferne og de kunstneriske ledere Ida-Elisabeth Larsen og Marie-Louise Stentebjerg samt skuespiller Jonathan Bonnici i 2021 (nu associeret kunstner). Sammen med en større gruppe af associerede kunstnere har I-IR skabt koreografisk arbejde, der har været præsenteret på scener, gallerier og site-specifikt i Danmark og internationalt siden 2019.

Forest Stages er en del af en igangværende research af I-IR om Sted og ‘steds-tænkning’. Disse temaer tilgås både fra et økologisk og et kropsligt perspektiv i en undersøgelse af, hvordan deres betydninger udvider vores forståelse af koreografi og dets traditioner.

ENGLISH

Forest Stages is a performance, an exchange and a dance with a forest, where the theme of roots is explored from a botanical as well as a poetic perspective.

What do roots show us about the connection between our past, present and future?

What happens when we root together?

These are some of the questions that the Institute of Interconnected Realities (I-IR) explores in their new work, which will premiere on 4 May in a forest in Vindebæk near Hårbølle, on Møn.

In Forest Stages, the audience is taken on a poetic journey that engages the senses and awakens our imagination. The performance is intended as a gathering, an encounter with a piece of land and the life that exists there. It all starts with a walk where the audience is led through the landscape before being introduced to the forest and a world of movement, enticing sounds and multi-voiced narratives (accessible for non-Danish speakers). Like the roots of the forest, these elements seem to twist around each other in complex patterns and coincidences. The result is an almost incomprehensible whole, where art and nature merge into an intimate and sometimes surprising experience.

In the forest, the imagination wanders freely, conjuring up scenes from past or future lives. Worlds emerge between the trees, sometimes real, sometimes fictional, sometimes close and audible, other times a distant whisper. What manifests is a reflection of our inner and outer universes, characters and stories from the field that makes up our collective subconscious. This little forest lends itself as host to these ghostly figures, to the old, the shadowed, the half-formed and the unknown.

After the performance, the audience is led back to the starting point, where they are offered a light meal (included in the ticket price), while the impressions from the forest are allowed to sink in.

ATTENTION! Most of the event takes place outdoors, including walking and/or sitting in the forest, so please dress accordingly.

No pets allowed.

Dates & Tickets

June 29th 4:00pm: Buy ticket

June 30th 2:00pm: Buy ticket Pls. note the time has changed to 2.00 pm

August 24th 4:00pm: Buy ticket

August 25th 2:00pm: Buy ticket Pls. note the time has changed to 2.00 pm

Duration

1 hour 45 min. + optional light meal and gathering time (included in the ticket)

Location

Meeting point: Slotshavevej 22, 4792 Askeby
Parking space available. From meeting point we will walk to a nearby forest. No wheelchair accessibility. For other questions please check with us.

Ticket prices

Presale: Adult 150,- / Young under 25 100,-
Group discount for min 6 persons under 25 – only 40,- per ticket
Light meal included in the ticket.

Audience age:

8+

About I—IR

Institute of Interconnected Realities (I—IR) is an artistic plarform initiated by choreographers and artistic directors Ida-Elisabeth Larsen and Marie-Louise Stentebjerg and actor and writer Jonathan Bonnici in 2021 (now associate artist). Together with a larger group of associated artists, the I-IR has created choreographic work which has been presented on stages, galleries and site-specific around Denmark and abroad since 2019.

Forest Stages is part of ongoing research by I-IR on place and ‘place-thinking’. These themes are approached from both an ecological and a bodily perspective in an examination of how their meanings expand our understanding of choreography and its traditions.

No event found!