Generalforsamling i Pavillon K 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling for foreningen Pavillon K mandag 30. oktober 2023 kl. 17-19

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for sæson 22/23
  4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for sæson 22/23
  5. Fremlæggelse af foreningens budget for sæson 23/24
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter*
  7. Valg af intern revisor
  8. Forslag til vedtægtsændring**
  9. Eventuelle forslag***

*pkt. 6)
Den nuværende bestyrelse består af:
Line Svendsen, professionelt medlem valgt for 2021-2023
Anne Sofie Reumert Knudsen, professionelt medlem valgt for 2022-2024
Thomas Gunnar Bagge, udpeget medlem
Sille Jensen, udpeget medlem
Kamma Siegumfeldt, udpeget medlem
Maria Westh Hage, medarbejderrepræsentant valgt for 2021-2023
Mette Gerdøe, løsgænger og medlem af kommunalbestyrelsen udpeget for 2022-2025 (Eva Sommer Madsen (V) er suppleant)

**pkt. 8)
At formuleringen i §6, stk 1: ”1 bestyrelsesmedlem kan vælges ved simpelt stemmeflertal af og blandt de ansatte og frivillige tilknyttet Pavillon K for en periode på 2 år. ”

Ændres til: ”1 bestyrelsesmedlem kan vælges ved simpelt stemmeflertal af og blandt de ansatte tilknyttet Pavillon K for en periode på 2 år. ”

*** pkt. 9)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og sendes til maria@pavillonk.dk

Der er aftensmad til mødet.

Vel mødt – bestyrelsen